Privacy Verklaring

PRIVACY VERKLARING

Fiorino BV, ook handelend onder de naam Fiorino Financial Planning, (hierna: FIORINOBV) gevestigd aan Spoorlaan 52, 3633 EV VREELAND, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.fiorinobv.nl
www.fiorinofinancialplanning.nl
Spoorlaan 52,
3633 EV Vreeland

Functionaris Gegevensbescherming:
J.C. Wolff-Rierink is de Functionaris Gegevensbescherming van Fiorino BV. Zij is te bereiken via
i n f o {AT} fiorinobv.nl .

Persoonsgegevens die wij verwerken
Fiorino BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Locatiegegevens
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Fiorino BV verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

• gegevens van personen jonger dan 16 jaar.

Onze dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemmingpersoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contactmet ons op via i n f o {AT} fiorinobv.nl, dan verwijderen wij deze informatie
.• burgerservicenummer (BSN)


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Fiorino BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit tekunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Fiorino BV verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoalsgegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Fiorino BV neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten overzaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Fiorino BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen terealiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijnvan 7 jaar voor alle categorieën van persoonsgegevens, zodat bij eventuele fiscaletermijnen veilighgesteld kunnen worden.

Delen van persoonsgegevens met derden
Fiorino BV verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekkenindien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoenaan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onzeopdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveauvan beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Fiorino BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Fiorino BV gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies diegeen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerstebezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Decookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de websiteen uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt enonthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onzewebsite optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zoin te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie dieeerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerkingin te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens doorFiorino BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bijons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in eencomputerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.


U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uwpersoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op deverwerking van uw persoonsgegevens sturen naar in f o {AT} fiorinofinancialplanning.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u eenkopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort),paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek .

Fiorino BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in tedienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Fiorino BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passendemaatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmakingen ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch nietgoed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via i n f o {AT} fiorinofinancialplanning.nl.

Fiorino BV
Spoorlaan 52
3633 EV Vreeland